• slidebg1
  • darkblurbg

Mömİnlərİn Cəsarətİ

Bu saytda gözəl əxlaqın bir hissəsi olan “cəsarət” mövzusundan bəhs olunacaq. Cəsarətin Quranda verilən həqiqi mənası açıqlanacaq, eyni zamanda, cəmiyyətdə qəbul edilən cəsarət anlayışının yanlış cəhətləri incələnəcək.

Cəsarət nümunələrİPeyğəmbərlərin və səmimi möminlərin həyatından cəsarət nümunələri

Hz. Məhəmməd

Bütün müsəlmanların rəhbəri Peyğəmbərimiz
hz. Muhəmmədin (s.ə.v) cəsarəti möminlər üçün çox gözəl nümunədir.

Hz. Musa

Hz. Musa (ə.v) zalım və inkarçı qövmün qarşısında göstərdiyi cəsarətli və səbirli əxlaqı möminlərə gözəl nümunədir.

Hz. Məryəm

Ağır böhtanlar qarşısında əzm və cəsarət göstərən hz. Məryəmin gözəl əxlaqı bütün möminlər üçün nümunədir.

Hz. Nuh

Hz. Nuhun (ə.v) zəiflik göstərmədən cəsarətlə Allah`ın əmrini qövmünə təbliğ etməsi möminlərə gözəl nümunədir.

Hz. İbrahim

Hz. İbrahimin (ə.v) güclü imanı, təvəkkülü və inkarçılara qarşı cəsarətli mübarizəsi möminlərə gözəl nümunədir.

Hz. Süleyman

Hz. Süleyman (ə.v) gözəl əxlaqı, cəsarəti, əzmi və qətiyyəti ilə bütün möminlər üçün gözəl nümunədir.

Hz. Lut, hz. Hud

Qövmlərinin təzyiqlərinə qarşı peyğəmbərlərin göstərdikləri cəsarət möminlər üçün gözəl nümunədir.


İttihad-i İslam (İslam Birliyi)


Allah tarix boyu hər qövmü lideri ilə birlikdə yaratmışdır. Bu, Adətullahın tələbidir. Hz. Nuh (ə.s.), hz. İbrahim (ə.s.), hz. Musa (ə.s.), hz. Yusuf (ə.s.), hz. İsa (ə.s.) və hz. Muhəmmədin (s.ə.v.) dövründə Allah'ın mübarək elçiləri iman gətirənlərin lideri olaraq İslam cəmiyyətlərinin başında olmuşdur. Peyğəmbərimizin (s.ə.v.) ardınca da müsəlmanlar yaxın tarixə qədər heç vaxt başsız qalmamışlar. Bu dövrdə müsəlmanların mənəvi liderinin olmaması Allah'ın təqdir etdiyi hz. Mehdinin (ə.s.) gəliş əlamətlərindən biridir. Ancaq Allah qədərdə İslam cəmiyyəti üçün bir gözəllik təqdir etmiş və mənəvi liderləri olmadan keçən bu dövrün ardınca onları çox üstün əxlaqlı, çox mübarək, sevgi və şəfqət dolu, müsəlmanları çox sevən, hamiyyəti İslamiyyəsi çox qüvvətli bir şəxslə, yəni hz. Mehdi (ə.s.) ilə müjdələmişdir. Təxminən 1.5 əsrdir başsız olan İslam aləmi, Allah'ın təqdir etdiyi qədərin tələbi olaraq, bu əsrdə hz. Mehdinin (ə.s) mənəvi liderliyi altında birləşəcək.

Hamınız Allah’ın ipindən möhkəm yapışın və parçalanmayın! Allah’ın sizə olan nemətini xatırlayın ki, siz (bir-birinizə) düşmən idiniz, O, sizin qəlblərinizi birləşdirdi və Onun neməti sayəsində (bir-birinizlə) qardaş oldunuz. Siz odlu bir uçurumun lap kənarında idiniz. O, sizi ondan xilas etdi. Allah Öz ayələrini sizə beləcə bəyan edir ki, bəlkə doğru yola gələsiniz. (Ali İmran surəsi, 103)

Hz. İsa axırzamanda yer üzünə qayıdacaq

Hz. İsanın yer üzünə ikinci dəfə gələcəyi mövzusu Quranda çox açıq olaraq bildirilmişdir. Bir çox ayədə bu mövzu ilə bağlı qəti ifadələr var. Quranda bildirilən bu dəlillər bu aşağıdakılardır:

(1) Hz. İsanın ikinci dəfə yer üzünə gələcəyinə dair işarələr daşıyan ayələrdən ilki “Ali İmran” surəsinin 55-ci ayəsidir:

O vaxt Allah dedi: “Ey İsa! Mən sənin həyatına son qoyub Özümə tərəf qaldıracağam, səni kafirlərdən təmizləyəcək və sənin ardınca gedənləri Qiyamət gününə qədər kafirlərdən üstün edəcəyəm. Sonra sizin dönüşünüz Mənə olacaq. Mən də ixtilafa düşdüyünüz şeylər barəsində sizin aranızda hökm verəcəyəm.(Ali İmran surəsi, 55)

Ayədəki "sənin ardınca gedənləri qiyamətə qədər kafirlərdən üstün edəcəyəm" ifadəsi diqqət çəkicidir. Quranda qiyamətə qədər inkar edənlərə üstün olan və hz. İsaya həqiqətən tabe olan bir qrupun varlığından danışılır. Bəs kimdir bu tabe olanlar? Hz. İsa dövründə yaşayan həvarilərmi, yoxsa hal-hazırda yaşayan xristianlarmı?

gözəl mövzular

Gözəl sözün və gözəl üslubla danışmağın əhəmİyyətİ

Qullarıma de ki, ən gözəl sözləri danışsınlar. Çünki şeytan onların arasına ədavət sala bilər. Həqiqətən, şeytan insanın açıq-aydın düşmənidir.(İsra surəsi, 53)

Dünyada yolçu olmaq...

Zaman çox sürətli keçir, sanki bir şeylə yarışır və getdikcə də sürətlənir. Bəzi insanlar bu sürətin fərqindədir və vaxtını yaxşı qiymətləndirməyə çalışır, bəziləri isə sanki heç nə yox imiş kimi davranır. Yaxşı, siz hansı qrupdansınız?

Namazın mömİnlərİn ruhuna yaydığı bərəkət

De: “Şübhəsiz ki, mənim namazım da, qurbanım da, həyatım da, ölümüm də aləmlərin Rəbbi Allah’a məxsusdur!” (Ənam surəsi, 162)


Allah'a qarşı daİma səmİmİ və dürüst olmağı əsla unutmayın

“... Səhvən etdiyiniz əməllərdə sizə heç bir günah yoxdur. Lakin qəlbinizin qəsdlə etdiyi işlərdə (sizə günah) var. Allah Bağışlayandır, Rəhmlidir”. (“Əhzab” surəsi, 5)

Allahın İsİmlərİ

DAİ

Çağıran, dəvət edən

Ey iman gətirənlər! Peyğəmbər sizi sizləri dirildəcək bir şeyə dəvət etdiyi zaman Allah’ın və Onun Peyğəmbərinin dəvətini qəbul edin. Bilin ki, Allah insanla onun qəlbi arasına girər və siz axırda Onun hüzuruna cəm ediləcəksiniz!
(Ənfal surəsi, 24)

HAYY

Diri, hər şeyi bilən və hər şeyə gücü çatan

Sən əsla ölməyən və daim diri olan (Allah’a) təvəkkül et və Onu həmd ilə təsbeh et. Qullarının günahlarından Onun xəbərdar olması yetər.
(Furqan surəsi, 58)

KAFİ

Varlığı varlıqların bütün ehtiyaclarına kifayət edən

Məgər Allah Öz bəndəsinə kifayət deyilmi?! Onlar isə səni Ondan qeyriləri ilə qorxudurlar. Allah’ın yoldan çıxartdığı kimsəyə heç kəs yol göstərə bilməz.
(Zumər surəsi, 36)

QARİB

Yaxın olan

Qullarım səndən Mənim barəmdə soruşsalar, Mən yaxınam, Mənə yalvaranın duasını yalvardığı vaxt qəbul edərəm. Qoy onlar da Mənim çağırışımı qəbul edib Mənə iman gətirsinlər ki, doğru yola yönələ bilsinlər.
(Bəqərə surəsi, 186)

MƏCİD

Şanı böyük və yüksək

Onlar dedilər: “Allah’ın əmrinə təəccübmü edirsən? Ey ev əhli! Allah’ın rəhməti və bərəkəti sizin üstünüzdə olsun! Həqiqətən, O, təriflənməyə layiq olandır, Məciddir”.
(Hud surəsi, 73)

VƏHHAB

Hədiyyəsi çox olan, qarşılıqsız hədiyyə edən

Yoxsa güclü və üstün olan, qarşılıqsız bağışlayan Rəbbinin xəzinələri onların yanındadırmı?
(Sad surəsi, 9)